Zásady zpracování osobních údajů 

Vážený a milý návštěvníku,

Těší mě, že jste na mých stránkách. V souladu s čl. 12 GDPR vás tímto informuji o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje a zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím, přečtěte si níže uvedený text o podmínkách užití těchto stránek a ochraně Vašich údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů), aby nedošlo k nedorozumění a nejasnostem. Přeji si, aby Vám moje stránky přinášely užitek.

KDO JE SPRÁVCE?

Helena Havránková, Na Libuši 827, 39165 Bechyně, Česká Republika, nar. 22.3.1958, která provozuje webovou stránku www.zdravestrevo-zdravyclovek.cz.

V souladu s čl. 12 GDPR vás tímto informuji o zpracování vašich osobních údajů. Zpracovávám je jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávany a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.  

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktovat mně můžete:

 1. elektronicky na emailové adrese: helena@zdravestrevo-zdravyclovek.cz
 2. písemně na adrese: Helena Havránková, Na Libuši 827, 391 65 Bechyně, Česká Republika
 3. telefonicky na čísle (+420) 728929765

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veštekré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

1) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Poskytování služeb, plnění smlouvy - vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, event. jméno nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupu do aplikace, zasílání online kurzu atd. dodání zboží.
 • Vedení účetnictví - jsteli zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing (zasílání nevsletterů, email marketing) - vaše osobní údaje (email a jméno), na do klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládame, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. POkud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám informační materiály / newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. 
 • Pokročilý marketing na základě souhlasu - pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také ispirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů. 
 • Fotografická dokumentace - reference, živé akce, workshopy apod. Pouze na základě vašeho souhlasu můžu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.
 • Ochrana správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
  archivnictví vedené na základě zákona

2) ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) 
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 • COOKIES
  Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímame jako svůj oprávněný zájem správce, nebo't věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

  Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém pročítači zakázat.  

3) KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ 

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Zpracování osobních údajů provádí správce, popř. správcem stanovení zaměstnanci správce, příp. zpracovatel. Ke zpracování dochází v maximální možné míře prostřednictvím moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Za tímto účelem jsme přijali a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.  

POUČENÍ
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM
Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé platforem: 

 • SmartSelling a.s. - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci
 • GoPay - platební brána
 • facebook - Facebook - FB pixel
 • google - Google Analytics a Adwords
 • účetní firma 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Jako prodávající plně respektuji důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete mně. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používám je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.
 • Podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) máte jako kupující právo na přístup (právo na poskytnutí seznamu zpracovávaných informací o své osobě), právo na opravu (osobních údajů, které mi nahlásíte, že nesouhlasí), právo na výmaz (právo být zapomenut, pokud neexistuje nadřazený zákonný důvod o uchování osobních údajů déle), právo na omezení zpracování (např. znepřístupnění Vámi vybraných osobních údajů nebo dočasné odstranění zveřejněných údajů z internetových stránek), právo na přenositelnost dat (data obdržíte ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), právo vznést námitku (v případě, že nelze vyhovět Vašemu právu na výmaz, můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro jiný účel, například přímého marketingu nebo profilování) a v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mne pomocí emailu na adresa helena@zdravestrevo-zdravyclovek.cz  nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • V souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy nebo nezbytné pro splnění právní povinnosti pouze po minimální nutnou dobu a v co nejmenším nutném rozsahu vzhledem k účelu jejich zpracování, který mi ukládají zákony (zejména č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 280/2009 Sb., daňový řád, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další).

  Dále zpracovávám Vaše data a osobní údaje na základě vašeho dobrovolného, účelného, prokazatelného a informovaného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Pokud svůj souhlas s účelem zpracování odvoláte, budou Vaše data bez prodlení vyřazena ze zpracování, pokud je nebude nutné zpracovávat z jiných právních důvodů (např. nezbytných pro splnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti).

 •  Uplatnění práva na přístup a opravu
  Na požádání Vám podle možností obratem, písemně a v souladu s vaším právem na přenositelnost dat oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, nebo si přejete odvolat svůj souhlas, kontaktujte mně prosím obratem na helena@zdravestrevo-zdravyclovek.cz, kde jsem Vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 • Uplatnění práva na výmaz a omezení zpracování
  Chci Vaše údaje použít k tomu, abych Vás mohla informovat o produktech a službách mých nebo mých partnerů, zjistit Váš názor na ně, případně připravovat pro vás personalizované zprávy na základě vaší reakce na mých webech nebo v emailech. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

  Pokud byste s nimi nesouhlasili, máte právo svůj souhlas kdykoliv odebrat a můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla Vaše údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv jednoduše odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého mého emailu. 

 • Automaticky získané osobní údaje
  Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace jsou používány za účelem měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek a jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

 • Automaticky získané údaje o chování návštěvníka na webu a cookies
  Automatické získávání a zpracování údajů o chování návštěvníků webu pro marketingové účely (cílení reklamy) je možné pouze na základě Vašeho souhlasu a je aktivováno z Vašeho podnětu, vyjádřeného aktivním zaškrtnutím možnosti „Souhlasím“, která následuje za upozorněním v dolní části webové stránky. Údaje o chování návštěvníka na webu mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje získávání údajů o chování návštěvníků webu. Údaje o Vašem chování se mohou ukládat jako malé soubory “cookies” ve Vašem zařízení, usnadňují navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky. Dále se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje.
 • Sdělené osobní údaje - vaše osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace přes webový formulář, přihlášením do ankety, vypsání cen nebo vyplněním objednávky. Na každém takovém místě je vždy srozumitelně uvedeno jaké údaje a za jakým účelem je poskytujete.

 •  Vyslovení souhlasu se zpracováváním osobních údajů
  Pro získání prokazatelného souhlasu elektronickou cestou využívám technologii double opt-in. Znamená to, že na Vaši e-mailovou adresu zašlu zprávu, ve které zcela jasně a srozumitelně uvedu, za jakým účelem osobní údaje poskytujete (proč), v jakém rozsahu budou zpracovávány (k čemu). V případě, že si budete přát udělit tento souhlas, kliknete na potvrzovací odkaz v této zprávě a tím učiníte svůj jednoznačný projev vůle. V případě, že souhlas neposkytnete, budou Vaše data vyřazena ze zpracování.
 • Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Moji zaměstnanci, spolupracovníci, agentury, obchodníci a dodavatelé jsou z mé strany vázáni mlčenlivostí, diskrétností a všichni bez výjimky podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje ( s vyjímkou státním zařízením a úřadům  jen v rámci závazných právních předpisů) vydány žádné jiné třetí straně.

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením zásad zpracování osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 11. 2019. 

 

Jsem moc ráda, že jste dočetli svá práva až sem. Hodně úsilí jsem věnovala tomu, abych vás s vašimi právy srozumitelně seznámila a abyste jasně chápali jaká vaše data zpracovávám a pro jaké účely. Nemám v úmyslu nikoho držet násilím v mé blízkosti a každý má svobodné právo kdykoliv se od naší společné cesty odpojit. Stejně tak nepotřebuji vaše data prodávat nebo zneužívat.

V úctě pro Vás

Helena Havránková

 

ZBÝVÁ SPLNIT INFORMAČNÍ POVINNOST POUŽÍVANÝCH SLUŽEB

GOOGLE ANALYTICS

Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Zpracovatelé – aplikace

Hosting webů
www.mioweb.cz
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 29210372

Domény s weby
www.zdravestrevo-zdravyclovek.cz,  www.helena-havrankova.cz 

Redakční systém
Wordpress

Wordpress šablona
Mioweb

Pluginy
Smartsup
Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ03668681

Analytika
Google Analytics
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing
Facebook pixel
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Email marketing
SmartEmailing
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Fakturace
FAPI –automatické faktury
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

E-mail
Vlastní emailový server na doméně u Miowebu
SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, IČ: 29210372

Archiv emailů:
Archiv emailů na pevném disku domácího počítače správce, pravidelné zálohování na externí disk.
Externí disk uložen v sídle správce.

Právní tituly zpracování osobních údajů
Pro marketing - zvláštní souhlas se zpracováním údajů ke každému účelu
Pro obchod - na základě oprávněného zájmu správce, nezbytné pro splnění smlouvy, nezbytné pro splnění právní povinnosti